สมุนไพรฟ้าทะลายโจร 

Andrographis paniculata/穿心莲草药