Varus Control Company Limited

My Pic.jpg

    บริษัท วารัส คอนโทรล จำกัด ได้ก่อต้องเมื่อปี 2015 โดย นาย วิชัย สังข์บุญ โดยมีแนวความคิดในการทำธุรกิจ สมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยี่ ด้านการออกแบบฐานข้อมูล ให้ครอบคลุมทุกการทำงาน เพื่่อการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการลดขั้นตอนในการทำงานด้วยการสร้าง  Machine Learning ให้ทำงานอัตโนมัติในงานบางส่วนแทนมนุษย์ เพื่อการวิเคราะห์และบันทึกสถิติ  เพื่อการติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน   แทนกระดาษและการเก็บข้อมูลแบบกระดาษอิเล็คโทรนิค เช่น Excel Word Email โปรแกรมการสนทนา ต่างๆ ที่มีข้อจำกัดในการทำงาน ทางด้านการจัดเก็บข้อมูล การเรียกข้อมูลขึ้นมาวิเคราะห์ การสูญเสียเวลาในขั้นตอนการทำงาน  เป็นต้น 

    เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาธุรกิจและการจัดการองค์กรรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและแนวความคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาประสานกัน 

     อะไรคือแนวความคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่  นั้นคือ การนำการทำงานของมุนษย์บางส่วน ที่เสียเวลา ที่อาจเกิดารสูญเสีย สิ่งที่ต้องทำซ้ำ การตัดสินใจในการทำงานที่ไม่สำคัญ ถ่ายโอนไปให้กับคอมพิวเตอร์เป็นผู้ทำแทน หรือ สมัยนี้เราเรียกว่า Machine Learning และหรือ AI  นั้นเอง 

      

      ซึ่งจากวิกฤติโควิท -19  ทางบริษัท วารัส คอนโทรล จำกัด ได้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง วิธีการทำธุรกิจ ที่ระบบขนส่ง เข้ามามีบทบาทอย่างสูง   และได้เปลี่ยนวิถีชึวิต และ การทำธุรกิจ อย่างก้าวกระโดด 

      เราจึงได้จัดทำเว็ปไซด์ นี้ขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาและวิจัยการทำธุรกิจในปัจจุบัน ทึ่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน ซึ่งหากธุรกิจใด ไม่สามารถมองภาพการทำธุรกิจในอนาคตออก ไม่ปรับตัว หรือ ไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ และยังใช้วิธีการเดิม Mind Set แบบเดิม ธุรกิจนั้นกำลังอยู่ในความเสี่ยงที่จะ" หลุดออกจากการแข่งขันทางธุรกิจ"